Informovanie dotknutých osôb v zmysle nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov I. Prevádzkovateľ REKREATOUR, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit, SR, IČO 51 683 814, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 36319/P II. Základné informácie o spracúvaní OÚ v informačnom systéme Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutých osôb a spracúva ich v: IS Marketing Účel: informovanie (potenciálnych) zákazníkov o novinkách a akciách, zasielanie informačných listov a ponúk na tovary a služby poskytované prevádzkovateľom, propagácia spoločnosti Právny základ: súhlas dotknutej osoby Príjemcovia: - Cezhraničný prenos: neuskutočňuje sa Doba uchovávania OÚ: počas trvania záujmu o odoberanie marketingových ponúk Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje na základe svojho súhlasu, ktorý prejaví dobrovoľným vyplnením elektronického formulára na internetovej stránke. Udelený súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom linku na internerovej stránke prevádzkovateľa. III. Práva dotknutej osoby Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je má: - právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele ich spracúvania, o kategórii dotknutých osobných údajov, o identifikácii príjemcu, ktorému boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov. - právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú - právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú za podmienok ustanovených zákonom - právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov za podmienok ustanovených zákonom - právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie za podmienok ustanovených v zákone - právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 - právo na informácie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby - právo na informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania - právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii - právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné - právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je spracúvanie založené na právnom základe, ktorým je súhlas dotknutej osoby, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním - právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú Dotknutá osoba si uvedené práva uplatní prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami u zodpovednej osoby prevádzkovateľa. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa jej poskytnú za predpokladu, že preukáže svoju totožnosť.