get('twitter')) == 1) { ?>
o hoteli
 1. Hotel môže ubytovať iba hosťa, ktorého riadne prihlási. Za tým účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi hotela ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti. Ubytovať je možné i hosťa, ktorý má trvalé bydlisko v mieste hotela. Hotel vydá ihneď pri nástupe ubytovací preukaz, na ktorom bude uvedený názov hotela, meno hosťa, číslo izby, cena za jednodenné ubytovanie, dĺžka pobytu a čas na uvoľnenie izby v posledný deň pobytu.
 2. Hotel poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu a kvalite určenej vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacích a stravovacích zariadení.
 3. Pri opakovanom príchode do hotela je hosť povinný preukázať sa platným preukazom hotela.
 4. Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné, než pôvodne dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 5. Na základe objednaného ubytovania je hotel povinný ubytovať hosťa najneskôr do 17:00 hodiny, do toho istého času izbu pre hosťa rezervuje, ak nie je v objednávke uvedené inak.
 6. Ak si hosť vopred objednal jednolôžkovú izbu a objednávka mu bola potvrdená, účtuje hotel hosťovi iba cenu za jednolôžkovú izbu i v prípade, že hosťa ubytuje vo viaclôžkovej izbe alebo apartmáne. Táto zásada platí aj pri objednávke a potvrdzovaní dvojlôžkovej, prípadne trojlôžkovej izby, ak je hosť ubytovaný vo viaclôžkovej izbe alebo apartmáne.
 7. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 8. Za peniaze a cenné veci zodpovedá hotel iba v tom prípade, ak sú uložené v hotelovom sejfe.
 9. Pri ochorení alebo zranení hosťa hotel zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
 10. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s hotelom. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý, odhlási hosť pobyt najneskôr do 12.hodiny v posledný deň a v tom čase aj izbu uvoľní. Ak tak hosť neurobí v stanovenej lehote, môže mu hotel účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 11. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6:00 hodinou ráno, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc. Hosť, ktorý požaduje ubytovanie pred 12 hodinou a izba nebola v predchádzajúcu noc prenajatá, platí ubytovanie za predchádzajúcu noc.
 12. V izbe, ani v spoločenských priestoroch hotela, nesmie hosť bez súhlasu vedenia premiestňovať zariadenie, robiť úpravy, ani žiadne zásahy do elektrickej siete, či iných inštalácií.
 13. V hoteli a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa /holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod./.
 14. Pred odchodom je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče, zatvoriť okná,  zhasnúť svetlo, zamknúť dvere a kľúč odovzdať na recepcii.
 15. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné nechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých v izbe, ani v spoločných priestoroch hotela.
 16. Psov a iné zvieratá môže hotel ubytovať za predpokladu, že majiteľ preukáže ich bezchybný zdravotný stav. Cena za prenocovanie je stanovená podľa platných cenníkov. Po hoteli sa nesmú psy pohybovať voľne, len v sprievode majiteľa a na vodítku. Osoba, ktorá sprevádza zviera, je zodpovedná za všetky škody spôsobené zvieraťom na majetku hotela. Nie je povolené používať vaňu a sprchu na kúpanie a umývanie zvierat.
 17. Hosť sa nesmie na izbe a na chodbách hotela hlučne správať a v čase od 22:00 do 07:00 hodiny musí  dodržiavať nočný pokoj.
 18. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
 19. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, spravidla pred ukončením pobytu, najdlhšie však za 5-dňový pobyt. 
 20. Cenník za prechodné ubytovanie a vedľajšie služby je k nahliadnutiu na recepcii hotela.
 21. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma vedenie hotela.
 22. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ich poruší, má vedenie hotela právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.
 23. Všetky vnútorné priestory v hoteli sú nefajčiarske. Za porušenie tohto predpisu hotel účtuje poplatok 50€.
 24. Ubytovanie v hoteli je povolené len osobám, ktoré nie sú nakazené infekčnými chorobami.
 25. Hosť pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné závady ihneď nahlási na recepcii.
 26. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania služobných povinností hotelová gazdiná, chyžná, údržbár, prípadne vedenie hotela.
 27. Hotel nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v ubytovacích a reštauračných priestoroch.
 28. Pre prijímanie návštev má hotel vyhradené spoločenské miestnosti. Prijímanie návštev v hotelových izbách môže povoliť len riaditeľ hotela vo výnimočných a odôvodnených prípadoch v čase od 8.00 do 22.00 hodiny.
 29. Za stratu kľúča alebo jeho poškodenie účtuje hotel poplatok 10 Eur.

kontakty biele sk

papierik biely sk